NO
YES
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
1234567890
GOOD BYE